PR & Chương trình Truyền thông

news– Quan hệ truyền thông
– Thông cáo báo chí/bộ tài liệu đi kèm
– Tham quan dành cho báo chí
– Đăng tin bài
– Tư vấn quan hệ truyền thông
– Hội nghị truyền thông và hội nghị bàn tròn
– Sản xuất phim quảng cáo
– Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)